Informatie coronamaatregelen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is preventie en informatie van groot belang. Onze organisatie volgt daarom alle ontwikkelingen op de voet en neemt de maatregelen die hierbij passen.

Klik hier om naar de pagina te gaan met actuele informatie!

Informatievoorziening
Het RIVM is vanuit de rijksoverheid de organisatie die iedereen via hun website permanent voorziet van actuele en feitelijke informatie. Zoals informatie over het voorkomen, de symptomen, besmettelijkheid, de verspreiding, enzovoorts. Regionaal is de coördinatie in handen van de diverse GGD-en. Vincent van Gogh heeft dan ook een contactpersoon bij de GGD Limburg Noord voor rechtsreeks overleg.

Actuele informatie en voorlichting vanuit de Rijksoverheid: RIVM

PREVENTIE
De belangrijkste basismaatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Was je handen regelmatig met water en zeep, gedurende minstens 20 seconden
• Houd zeker 1,5 meter afstand van elkaar
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of hoesten (na gebruik meteen weggooien)
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, als je geen zakdoek bij de hand hebt
• Geef elkaar geen hand
• Vermijd drukte, veel mensen bij elkaar maakt de kans op besmetting groter
• Bij klachten: laat je testen - blijf thuis tot de uitslag bekend is. Volg de instructies op.

ZIEK OF LICHAMELIJKE KLACHTEN, WAT TE DOEN?
Heb je klachten die op besmetting met het coronavirus kunnen wijzen? Bijvoorbeeld verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, moeheid, koorts of verhoging tot 38 graden Celsius. Of verlies van geur of smaak? Blijf thuis, ga niet op bezoek. Lees hier meer informatie van het RIVM.... 

We verzoeken je in elk geval dringend om bij klachten voor een afspraak of bezoek NIET naar onze poliklinieken of locaties te komen. Neem telefonisch contact op met je behandelaar (via het secretariaat) of de afdeling/kliniek voor verder overleg.

AFSPRAKEN POLI- OF HUISBEZOEK
Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen zijn onze afspraken binnen de poliklinieken of een huisbezoek bij voorkeur telefonisch of digitaal (beeldbellen). Als het echter gewenst of noodzakelijk is plannen we de afspraak op locatie/thuis.

Groepstherapieën worden, voor zover dit mogelijk is, digitaal voortgezet of anders met een beperkt aantal deelnemers. 1,5 meter afstand houden is het uitgangspunt!

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN AFDELINGEN - KLINIEKEN - APPARTEMENTEN - WONINGEN

Vincent van Gogh heeft haar richtlijnen voor bezoekers afhankelijk van de coronabesmettingen voortaan in 3 fases ingedeeld. Deze fases zijn: Waakzaam, Zorgelijk en Ernstig. Afhankelijk van de fase waarin we ons bevinden worden bijpassende maatregelen getroffen. In afstemming met het crisisteam kan per gebouw/afdeling een andere fase van toepassing zijn. Het uitgangspunt is de veiligheid van onze cliënten, familie of naasten, (zorg)professionals, vrijwilligers en de balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid.

Bezoekregeling Vincent van Gogh
Het vaststellen van een bezoekregeling, afhankelijk van de fase waarin we ons bevinden, vraagt vaker om maatwerk. Daarom wordt de bezoekregeling vanuit de afdelingen, klinieken en teams voor appartementen/woningen - in afstemming met het management en/of crisisteam- vastgesteld.

Neem vooraf altijd contact op met de kliniek/afdeling over de bezoekregeling en actuele afspraken, om hiermee teleurstellingen te voorkomen.

Bezoek ontvangen
Wij blijven er voorstander van om zoveel als mogelijk bezoekmomenten buiten de afdeling te laten plaatsvinden, zoals samen een wandeling maken. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking, een vrijheidsbeperkende maatregel van de cliënt of slechte weersomstandigheden, dan geldt dit natuurlijk niet.

Is er een gepland of noodzakelijk bezoek en heb je (plotseling) klachten? Klachten zoals (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid, geur- of smaakverlies en/of koorts, dan vragen we je dringend om NIET op bezoek te komen.

Is bezoek om belangrijke redenen noodzakelijk op een afdeling die nu nog uitgesloten is?

Neem dan a.u.b. vooraf eerst contact op met de afdeling, kliniek of het team voor overleg. De regiebehandelaar, neemt als eindverantwoordelijke voor de behandeling, het besluit over wat wel of niet mogelijk is.

Wij hopen in het belang van ieders gezondheid te mogen rekenen op je begrip en medewerking. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Wat doen we als organisatie?

Gelet op de landelijke en regionale ontwikkelingen, de besmettingen lopen helaas weer op, is het coronacrisisteam weer actief. Zij volgen de informatie van het RIVM en de GGD op de voet en monitoren alle relevante ontwikkelingen rondom het coronavirus die betrekking hebben op de ggz en Vincent van Gogh in het bijzonder. Vervolgens  treft het crisisteam passende maatregelen en communiceert deze met de diverse doelgroepen. Het crisisteam komt, zo vaak als nodig, bij elkaar om beleid te bepalen en de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn op basis van alle ontwikkelingen.

Deze pagina wordt bijgewerkt met actuele informatie wanneer de ontwikkelingen hierom vragen. 
(2 oktober 2020)