Integrale zorg

Vincent Integrale Zorg biedt herstelondersteunende zorg en begeleiding aan mensen met ernstige, chronische psychiatrische aandoeningen die een langdurende ondersteuningsvraag hebben.

Intensieve zorg en begeleiding

Binnen de afdelingen, woningen of appartementen van Vincent Integrale Zorg verblijven mensen die een intensieve vorm van zorg en begeleiding nodig hebben vanwege psychiatrische problemen. Klachten kunnen veroorzaakt worden door ziektebeelden zoals schizofrenie, een stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, verslavingsstoornis of combinaties hiervan. Vaak is langdurig zorg en begeleiding nodig op meerdere levensgebieden zoals psychische problemen, lichamelijke verzorging, wonen en/of financiën.

We werken binnen Vincent van Gogh vanuit de overtuiging  ‘herstel is haalbaar‘. Herstel heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg vaak een andere betekenis dan het begrip genezing zoals we dit kennen. Herstel gaat over (leren) leven met een psychische kwetsbaarheid waarbij vooral de mogelijkheden van ieder mens centraal staan. Het ontwikkelen van eigen kracht of talent(en), meedoen met het gewone leven en zoveel mogelijk zelf de regie voeren, dat zijn onze uitgangspunten. 

Onze begeleiding of zorg is gericht op de cliënt en liefst in samenwerking met familie of naaste, dat mag bijvoorbeeld ook een goede vriend of vriendin zijn. Om alle doelen, acties, ondersteuningsvragen en afspraken te beschrijven heb of krijgt de cliënt een persoonlijk Zorgleefplan.

Zorgleefplan (ZLP)

Een Zorgleefplan is bedoeld voor cliënten met een langdurende ondersteuningsvraag die hulp nodig hebben op meerdere levensgebieden, mensen met een combinatie van sociale, psychische en praktische problemen. Denk bijvoorbeeld aan daginvulling, psychische problemen, het gebruik van medicijnen, lichamelijke verzorging, sociale contacten, wonen of de financiën. Het gaat over allerlei aspecten die belangrijk kunnen zijn voor de kwaliteit van leven.

Het Zorgleefplan helpt de cliënt zo te ondersteunen dat hij of zij zijn leven (ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij of zij dat wil. Persoonlijke voorkeuren, vragen, behoeften of doelen zijn het uitgangspunt voor een zorgleefplan.

Het plan wordt daarom zoveel mogelijk samen ingevuld en naast persoonlijke gegevens komen ondersteuningsvragen, doelen, acties en evaluaties aan de orde. Hiervoor maken we gebruik van de methodiek ‘Samen Beslissen’. Deze methode helpt ons om gezamenlijk behandeldoelen te formuleren om zo met wederzijds goedvinden tot behandelafspraken te komen. Wat wil je graag leren of veranderen en welke begeleiding of ondersteuning is hierbij nodig?
Vervolgens ga je stapsgewijs aan de slag met ondersteuning/coaching van de begeleiding en de zorgcoördinator. Het coachen is er op gericht jou te helpen je doelen te verwezenlijken. Hierbij zullen we zoveel als nodig begeleiden, maar ook niet meer dan noodzakelijk zodat je naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en zelfstandigheid toe groeit.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator sluit aan bij het Zorgleefplan. De zorgcoördinator is een verpleegkundige niveau 5 of GGZ-agoog. Hij of zij is verantwoordelijk voor het coördineren en het gezamenlijk vorm geven van de zorg en de herstelondersteunende behandeling en begeleiding aan een groep toegewezen cliënten.

Familie of naasten

Wij zijn van mening dat familie en naasten een onmisbare schakel vormen in het herstel van onze cliënten. Dit betekent dat we hun, met jouw instemming, zoveel mogelijk actief betrekken. En we waar nodig ook een beroep doen op hun ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan samen kleding kopen of een ziekenhuisbezoek.

Betekenisvolle relaties zijn de basis van herstel. Wij hebben daarom ook oog voor het welzijn van familie en naasten en willen hun, door middel van een cursus- of trainingsaanbod, graag helpen om deze belangrijke rol te vervullen. Voor meer informatie: preventieaanbod voor familie/naasten.

Ervaringen

alle ervaringen