Somberheid onder jongeren

Depressie onder jongeren; het signaleren, het gesprek aangaan en de goede stappen zetten kan voor medewerkers van scholen heel lastig zijn.

Het nieuwe activiteitenprogramma ‘Less Depress’ van Vincent van Gogh, GGD Limburg Noord en MET ggz maakt somberheid bespreekbaar voor professionals in het voortgezet onderwijs in Noord- en Midden Limburg.

Jongeren vragen zelf niet (gauw) om hulp

In de regio Noord- en Midden-Limburg geeft circa 5% van de jongeren uit klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs aan dat zij in het afgelopen jaar een depressie hebben gehad (gezondheidsmonitor Jeugd 2015-2016). Tot op zekere hoogte zijn depressieve gevoelens normaal voor de pubertijd. Als jongeren hier echter te lang mee rondlopen, kunnen depressieve gevoelens uitgroeien tot een echte depressie met grote gevolgen voor functioneren en welzijn. Het aantal zelfdodingen onder jongeren in Nederland in de leeftijd van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Veel jongeren vragen niet zelf om hulp. Om jongeren hierbij te ondersteunen, zijn de professionals in het onderwijs erg belangrijk. Zij kunnen het verschil maken.

Hoe kunnen wij scholen ondersteunen?

1. Less Depress ‘Beleidsondersteuning’
De GGD Limburg Noord biedt in het kader van De Gezonde School ondersteuning aan scholen bij het opstellen van het gezondheidsbeleid m.b.t. preventie van depressie en suïcide.

2. Less Depress ‘Scholingen’
MET ggz en Vincent van Gogh bieden de volgende scholingen aan voor professionals in Voortgezet Onderwijs:

  • Less Depress ‘Ins en outs’:
    Inhoud: Signaleren van en omgaan met depressie en suïciderisico bij jongeren. Deze scholing richt zich vooral op het herkennen van en omgaan met signalen van (beginnende) depressie en suïciderisico bij jongeren binnen de school. Naast informatie over depressie en suïcidaliteit bij jongeren worden handvatten geboden over gespreksvoering en het realiseren van passende hulp.
    Duur: dagdeel (in overleg op maat aan te passen)

  • Less Depress ‘In gesprek met’:
    Inhoud: Gespreksvoering met jongeren met (beginnende) depressieve klachten, gedachten aan zelfdoding en hun ouders. Als aanvulling en verdieping op het bovenstaand aanbod richt deze scholing zich specifiek op vraagverheldering, omgaan met weerstanden en realiseren van vervolgstappen.
    Duur: dagdeel (in overleg op maat aan te passen)

Extra: eventueel kan hiervoor een trainingsacteur worden ingezet (kosten voor rekening van school).

3. Less Depress ‘Informatie’
In combinatie met bovengenoemde ondersteuning kunnen informatieve activiteiten verzorgd worden zoals input voor nieuwsbrieven en invulling bijeenkomsten over omgaan met somberheid, depressie en/of suïcidale gedachten voor leerlingen of ouders.

Meer informatie over Less Depress?

Preventie Vincent van Gogh
06-53874035
preventie@vvgi.nl

Of via onze partners,
GGD Limburg Noord: 088-1191200 / gezondheidsbevordering@vrln.nl
MET ggz: 088-1149494 / preventie@metggz.nl