Toestemming fusie Vincent van Gogh met CONRISQ Groep

CONRISQ Groep en Vincent van Gogh bundelen dit jaar hun krachten door een bestuurlijke fusie. Dat levert een hecht samenspel op tussen ggz, jeugdzorg en forensische zorg.

20 februari 2019:

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor een bestuurlijke fusie van Vincent van Gogh met de CONRISQ Groep.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft al eerder haar goedkeuring verleend. Dat betekent dat alle formele adviesorganen en goedkeurende instanties positief staan tegenover deze fusieplannen.

De raden van bestuur en de raden van toezicht van Vincent van Gogh en CONRISQ Groep kunnen nu overgaan tot definitieve besluitvorming. De komende periode worden daarvoor alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Als formele fusiedatum wordt 1 mei 2019 aangehouden.

2 oktober 2018:

Vincent van Gogh en CONRISQ Groep streven naar horizontale integratie

Vincent van Gogh (VvG) en de CONRISQ Groep (CG) streven naar horizontale integratie door middel van een bestuurlijke fusie per medio 2019. Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse ambitie een sterke partij te blijven als het gaat om het bieden van de best mogelijke (forensische) geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg.

Daarbij hebben partijen een gezamenlijke missie, namelijk het bieden van de beste behandeling en zinnige zorg voor cliënten met psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek en het bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de maatschappij door mensen weer perspectief te geven op herstel en participatie.

Synergie in netwerk en aanvullend integraal zorgportfolio
Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep hebben een grote overlap ten aanzien van hun zorginhoudelijke visie en strategie en een complementair netwerk en portfolio. Gezamenlijk kunnen partijen, meer dan iedere organisatie afzonderlijk, de cliënt in alle fasen van het leven bedienen met  een integraal aanbod van begeleiding en behandeling waarbij veiligheid, herstel en goed functioneren in de maatschappij uitgangspunt vormen. Daarbij kunnen de organisaties elkaars netwerken, expertise en aanwezigheid in een groot gebied benutten, wat leidt tot versterking van innovatie in het belang van de maatschappij en cliënt.
 
Toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties
Beide partijen beseffen ook dat strategische wendbaarheid, voldoende innovatief vermogen en financiële veerkracht essentieel zijn om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Een structurele samenwerking in groepsverband versterkt de wederzijdse strategie en leidt tot een toekomstbestendige en innovatieve groep van organisaties waarvan door een gezondere bedrijfsvoering en een sterkere marktpropositie zowel patiënt/cliënt/gezinnen als maatschappij profiteren. Bedrijfsvoering- en investeringsrisico’s kunnen samen beter worden gedragen dan apart.
 
Toekomstige groepsstructuur
Het uitgangspunt bij deze horizontale integratie is dat stichting Vincent van Gogh en de vijf dochterstichtingen van de CONRISQ Groep onder één faciliterende moederstichting worden geplaatst met een gezamenlijke raad van toezicht en raad van bestuur. De dochterstichtingen blijven zelfstandige eenheden die zich echter in toenemende mate uitsluitend richten op het primaire proces. Op niveau van het totaal wordt op termijn zoveel mogelijk synergie nagestreefd.
 
Proces
De komende periode bereiden we de dossiers voor de NZA en ACM verder voor. Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep realiseren zich dat het belangrijk is dat de medezeggenschapsorganen en andere relevante in- en externe stakeholders positief staan tegenover deze horizontale integratie. We willen hen dan ook actief informeren en met elkaar in gesprek te gaan over het voornemen, het waarom en de betekenis voor de kwaliteit en het behoud van de zorg voor onze cliënten.