Familie

Psychische aandoeningen raken niet alleen de cliënt zelf maar ook zijn of haar naaste omgeving. Daarom is het belangrijk om tijdens de behandeling ook aandacht te hebben voor de familie of naasten.

Wanneer je partner, ouder, kind, broer, zus of vriend(in) voor een opname of behandeling bij Vincent van Gogh is heeft dit natuurlijk ook invloed op jouw leven. Daarom vinden wij het belangrijk om in onze behandeling en zorg aandacht, in de vorm van voorlichting of ondersteuning, te hebben voor familie of naasten. We willen graag zo veel mogelijk samenwerken daar waar het kan en mag, waarbij we natuurlijk rekening dienen te houden met de privacy en mening van de persoon die in behandeling is.

Indien jij bij de behandeling betrokken wordt, kijken we samen hoe ieder vanuit zijn eigen positie, een bijdrage kan leveren aan een voorspoedig herstel van de cliënt. Een goede verhouding tussen cliënt, naaste en hulpverlener is echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ben je als naaste helemaal uit het zicht verdwenen of zijn er onenigheden waardoor het contact er niet of slechts moeizaam is. Het zou fijn zijn als het ons dan samen lukt dit, in wederzijds overleg, langzaam te herstellen. Of als dat (nog) niet kan in gesprekken met de cliënt hier aandacht voor te hebben.

Hoe beter cliënt, familie/naasten en zorgverlener met elkaar kunnen samenwerken, hoe meer profijt iedereen hier uiteindelijk bij heeft.

Soms kan het helpen om de (onafhankelijke) familievertrouwenspersoon in te schakelen. Hij of zij is er voor informatie, advies en ondersteuning van familie/ naasten, ook wanneer bijvoorbeeld de contacten tussen hulpverlener, cliënt en/of naasten moeizaam verlopen. Klik op de button Familievertrouwenspersoon onder aan deze pagina voor meer informatie. 

Brochure 'Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf. Familiebeleid Vincent van Gogh'
Deze brochure is speciaal voor familie en/of naastbetrokkenen. Er staat onder andere het familiebeleid kort in beschreven, maar ook ons cursus- en trainingsaanbod. Hiermee onderstrepen wij graag het belang van samenwerking met familie of naastbetrokkenen.

Platform familiebeleid
Het platform bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ervaringsdeskundigen (familie/naasten) en zij zetten zich in voor het familiebeleid binnen Vincent van Gogh. De invoering van het familiebeleid kwam al tot stand in 2012. Het blijft echter belangrijk dit onder de aandacht te brengen en/of te houden, 'de rol van familie' op de agenda te zetten en het beleid actueel te houden.

Doelstelling familiebeleid
Het doel van ons familiebeleid is familie of belangrijke naasten, daar waar het kan en mag, te informeren over en te betrekken bij de behandeling om zo samen een stabiele situatie voor familie/naaste en de cliënt te realiseren. Dit helpt ons optimale zorg te bieden en hiermee het herstel van de cliënt te bevorderen.

Contact platform
Secretariaat  0478 - 52 7200  of mail naar: familie@vvgi.nl.

Preventie
Onze preventiewerkers bieden cursussen en trainingen voor familieleden en /of naasten.Zoals 'Psychiatrie en/of verslaving in de familie' en 'Training Interactievaardigheden De Mat'. Ook organiseren ze familiespreekuren. Wil je hier graag meer over weten?

Klik hier voor het volledige aanbod van ons preventieteam.

Familievertrouwenspersoon

Is een familielid of naaste van jou in behandeling bij Vincent van Gogh? Dan kun je een beroep doen op de familievertrouwenspersoon (FVP) voor informatie, advies en ondersteuning.

Informatie

De familievertrouwenspersoon steunt je, indien nodig, bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaar of hulpverlener. Hij geeft daarnaast algemene informatie over ziekte en behandeling en wijst je de weg naar cursussen en/of organisaties die voor jou van belang kunnen zijn.

Advies

De familievertrouwenspersoon geeft advies wanneer je het niet eens bent met de behandeling en bemiddelt bij conflicten met hulpverlener, behandelaar of instelling. Ook begeleidt hij je desgewenst bij het indienen van een klacht.

Ondersteuning

De familievertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor je verhaal en onderzoekt met jou hoe je jouw verantwoordelijkheid het beste vorm kunt geven. Tevens kan hij tips en adviezen geven om te voorkomen dat je overbelast raakt.
De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en kent een geheimhoudingsplicht.

Leidraad

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor de gelijkwaardigheid van familieleden of naasten als gesprekspartner in de zorg. Doel is de samenwerking tussen naasten, de instelling en cliënt steeds verder te verbeteren. Daarom brengt de familievertrouwenspersoon ook de positie van familie en naastbetrokkenen onder de aandacht van Vincent van Gogh en wijst de instelling op zaken die voor jou een probleem kunnen opleveren. Bij het nastreven van deze doelen werkt de familievertrouwenspersoon graag samen met het Platform familiebeleid Vincent van Gogh.

Contact

Onze familievertrouwenspersoon (FVP) is Chris de Haas, aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Meer informatie hierover kun je lezen op de website www.lsfvp.nl

DE FVP is bereikbaar via email c.dehaas@lsfvp.nl of telefonisch 06-53 242 920.
Werkdagen: maandag t/m donderdag.
Kan een vraag niet wachten tijdens zijn afwezigheid? Bel dan met de LSFVP advies- en hulplijn 0900-333 2222 (op werkdagen 09.00- 17.00 uur).