.

Familie

Psychische aandoeningen raken niet alleen de cliënt zelf maar ook zijn of haar naaste omgeving. Daarom is het belangrijk om tijdens de behandeling van iemand met een psychisch aandoening ook aandacht te hebben voor de familie of naasten.

Wanneer je partner, ouder, kind, broer, zus of vriend(in) voor een opname of behandeling bij Vincent van Gogh is heeft dit natuurlijk ook invloed op jouw leven. Daarom vinden wij het belangrijk om in onze behandeling en zorg aandacht te hebben voor familie of naasten. We willen zo veel mogelijk samenwerken en je daar waar het kan ondersteunen.

Indien jij bij de behandeling betrokken wordt, kijken we samen hoe ieder vanuit zijn eigen positie, een bijdrage kan leveren aan een voorspoedig herstel van de cliënt. Een goede verhouding tussen cliënt, naaste en hulpverlener is echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ben je als naaste helemaal uit het zicht verdwenen of zijn er onenigheden waardoor het contact er niet of slechts moeizaam is. Het zou fijn zijn als het ons dan samen lukt dit, in wederzijds overleg, langzaam te herstellen. Of als dat (nog) niet kan in gesprekken met de cliënt hier aandacht voor te hebben.

Hoe beter cliënt, familie/naasten en zorgverlener met elkaar kunnen samenwerken, hoe meer profijt de cliënt daar uiteindelijk van heeft.

Brochure 'Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf'
In deze brochure staat onder andere het familiebeleid van Vincent van Gogh beschreven, maar ook ons cursus-trainingsaanbod voor familie en naasten. Hiermee onderstrepen wij het belang van samenwerking met familie of naastbetrokkenen.

Preventie
Onze preventiewerkers bieden cursussen voor familieleden, zoals Psychiatrie en/of verslaving in de familie en Training Interactievaardigheden 'De Mat'. Ook organiseren ze familiespreekuren. Wil je hier graag meer over weten? Klik hier voor het volledige aanbod van ons preventieteam.

Familievertrouwenspersoon

Is een familielid of naaste van jou in behandeling bij Vincent van Gogh? Dan kun je een beroep doen op de familievertrouwenspersoon voor informatie, advies en ondersteuning.

Informatie

De familievertrouwenspersoon steunt je, indien nodig, bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaar of hulpverlener. Hij geeft daarnaast algemene informatie over ziekte en behandeling en wijst u de weg naar cursussen en/of organisaties die voor jou van belang kunnen zijn.

Advies

De familievertrouwenspersoon geeft advies wanneer je het niet eens bent met de behandeling en bemiddelt bij conflicten met hulpverlener, behandelaar of instelling. Ook begeleidt hij je desgewenst bij het indienen van een klacht.

Ondersteuning

De familievertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor je verhaal en onderzoekt met jou hoe je jouw verantwoordelijkheid het beste vorm kunt geven. Tevens kan hij tips en adviezen geven om te voorkomen dat je overbelast raakt.

Leidraad

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor de gelijkwaardigheid van familieleden of naasten als gesprekspartner in de zorg. Doel is de samenwerking tussen naasten, de instelling en cliënt steeds verder te verbeteren. Daarom brengt de familievertrouwenspersoon ook de positie van familie en naastbetrokkenen onder de aandacht van Vincent van Gogh en wijst de instelling op zaken die voor jou een probleem kunnen opleveren. Bij het nastreven van deze doelen werkt de familievertrouwenspersoon samen met de Familieraad van Vincent van Gogh. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en kent een geheimhoudingsplicht.

Contact

De familievertrouwenspersoon van Vincent van Gogh is de heer Guus van Loenen.
Je kunt hem mailen of bellen: 0478 - 527 246 of avanloenen@vvgi.nl