Familie

Psychische aandoeningen raken niet alleen de cliënt zelf maar ook zijn of haar naaste omgeving. Daarom is het belangrijk om tijdens de behandeling ook aandacht te hebben voor de familie of naasten.

Wanneer je partner, ouder, kind, broer, zus of vriend(in) voor een opname of behandeling bij Vincent van Gogh is heeft dit natuurlijk ook invloed op jouw leven. Daarom vinden wij het belangrijk om in onze behandeling en zorg aandacht, in de vorm van voorlichting of ondersteuning, te hebben voor familie of naasten. We willen graag zo veel mogelijk samenwerken daar waar het kan en mag, waarbij we natuurlijk rekening dienen te houden met de privacy en mening van de persoon die in behandeling is.

Indien jij bij de behandeling betrokken wordt, kijken we samen hoe ieder vanuit zijn eigen positie, een bijdrage kan leveren aan een voorspoedig herstel van de cliënt. Een goede verhouding tussen cliënt, naaste en hulpverlener is echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ben je als naaste helemaal uit het zicht verdwenen of zijn er onenigheden waardoor het contact er niet of slechts moeizaam is. Het zou fijn zijn als het ons dan samen lukt dit, in wederzijds overleg, langzaam te herstellen. Of als dat (nog) niet kan in gesprekken met de cliënt hier aandacht voor te hebben.

Hoe beter cliënt, familie/naasten en zorgverlener met elkaar kunnen samenwerken, hoe meer profijt iedereen hier uiteindelijk bij heeft.

Soms kan het helpen om de (onafhankelijke) familievertrouwenspersoon in te schakelen. Hij of zij is er voor informatie, advies en ondersteuning van familie/ naasten, ook wanneer bijvoorbeeld de contacten tussen hulpverlener, cliënt en/of naasten moeizaam verlopen. Klik op de button Familievertrouwenspersoon onder aan deze pagina voor meer informatie. 

Brochure 'Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf. Familiebeleid Vincent van Gogh'
Deze brochure is speciaal voor familie en/of naastbetrokkenen. Er staat onder andere het familiebeleid kort in beschreven, maar ook ons cursus- en trainingsaanbod. Hiermee onderstrepen wij graag het belang van samenwerking met familie of naastbetrokkenen.

Platform familiebeleid
Het platform bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ervaringsdeskundigen (familie/naasten) en zij zetten zich in voor het familiebeleid binnen Vincent van Gogh. De invoering van het familiebeleid kwam al tot stand in 2012. Het blijft echter belangrijk dit onder de aandacht te brengen en/of te houden, 'de rol van familie' op de agenda te zetten en het beleid actueel te houden.

Doelstelling familiebeleid
Het doel van ons familiebeleid is familie of belangrijke naasten, daar waar het kan en mag, te informeren over en te betrekken bij de behandeling om zo samen een stabiele situatie voor familie/naaste en de cliënt te realiseren. Dit helpt ons optimale zorg te bieden en hiermee het herstel van de cliënt te bevorderen.

Contact platform
Stuur een e-mail naar: vvgfamilie@vigogroep.nl

Preventie
Onze preventiewerkers bieden cursussen en trainingen voor familieleden en /of naasten. Zoals 'Psychiatrie en/of verslaving in de familie' en 'Training Interactievaardigheden De Mat'. Ook organiseren ze familiespreekuren. Wil je hier graag meer over weten?

Klik hier voor het volledige aanbod van ons preventieteam.

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon biedt naasten onafhankelijke ondersteuning. Ben je vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel?
  • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid?
  • Die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Dan kan de familievertrouwenspersoon je ondersteunen. De familievertrouwenspersoon is kosteloos, werkt onafhankelijk en kent een geheimhoudingsplicht.

Informatie

De familievertrouwenspersoon steunt je, indien nodig, bij het leggen en onderhouden van contacten met behandelaar of hulpverlener. Hij geeft daarnaast algemene informatie over ziekte en behandeling en wijst je de weg naar cursussen en/of organisaties die voor jou van belang kunnen zijn.

Advies

De familievertrouwenspersoon geeft advies wanneer je het niet eens bent met de behandeling en bemiddelt bij conflicten met hulpverlener, behandelaar of instelling. Ook begeleidt hij je desgewenst bij het indienen van een klacht.

Ondersteuning

De familievertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en onderzoekt met jou hoe je jouw verantwoordelijkheid het beste vorm kunt geven. Tevens kan hij tips en adviezen geven om te voorkomen dat je overbelast raakt. Bemiddelen en ondersteunen bij een klacht
We staan bij als je een probleem hebt of een klacht met een behandelaar of de instelling.

Leidraad

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor de gelijkwaardigheid van familieleden of naasten als gesprekspartner in de zorg. Doel is de samenwerking tussen naasten, de instelling en cliënt steeds verder te verbeteren. Daarom brengt de familievertrouwenspersoon ook de positie van familie en naastbetrokkenen onder de aandacht van Vincent van Gogh en wijst de instelling op zaken die voor jou een probleem kunnen opleveren.

De familievertrouwenspersoon biedt:

  • Informatie
  • Advies
  • Ondersteuning
  • Bemiddeling
  • Bijstand bij een klachtenprocedure

Contact

De familievertrouwenspersoon voor Vincent van Gogh is Chris de Haas.

Algemene informatie vind je op www.familievertrouwenspersonen.nl