Behandeling bij Forensische psychiatrie

Forensische psychiatrie is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Hun delict is mede het gevolg van een psychische en/of verslavingsstoornis. De forensische psychiatrie biedt hulp aan mensen die zich van de rechter moeten laten behandelen als onderdeel van hun strafmaatregel.

De door de rechter opgelegde strafrechtelijke maatregel verschilt per opgenomen cliënt. Een forensische behandeling bij Vincent van Gogh kan bestaan uit diverse, eventueel opeenvolgende, behandelvormen.

Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA - gesloten afdeling)

Dit is een gesloten afdeling met veel structuur en intensieve begeleiding/behandeling. Cliënten komen voornamelijk uit justitie-instellingen zoals Penitentiaire Inrichtingen of Huizen van Bewaring. Opname binnen de FPA kan alleen als het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP) een indicatie voor klinische opname heeft afgegeven.

Een ander deel van de cliënten is afkomstig uit een TBS-instelling of een Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK). Voorwaarde is dat zij toestemming hebben om onbegeleid op verlof te mogen. Voor hen is de FPA-gesloten een tussenstation. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze in een volgende fase ‘doorschuiven’ naar een van de volgende opties:

 • de Forensische Trainings Unit
 • een andere psychiatrische afdeling binnen de ggz
 • beschermd wonen of (begeleid) zelfstandig wonen
Forensische Trainings Unit (FTU)

De FTU biedt training, behandeling, woonbegeleiding en begeleiding bij dagactiviteiten aan forensische cliënten met langdurige psychische of psychiatrische problemen. Deze afdeling heeft het laagste niveau van geslotenheid en beveiliging. De bijbehorende begeleiding en behandeling is relatief beperkt. De cliënt verblijft hier samen met andere cliënten. Allen hebben langdurige, specifieke begeleiding nodig.

Doorstromen naar een Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) of zelfstandige woonruimte is vaak moeilijk. Vaak blijft medisch psychiatrische zorg noodzakelijk. De voorzieningen in de bedoelde woonruimten sluiten doorgaans onvoldoende aan op de problemen van en rondom de cliënt. Als cliënt verblijf je binnen onze unit of in een van de appartementen van het psychiatrisch ziekenhuis. De FTU is een tussenstap voor de doorstroom naar een RIBW of eigen woning.

 

Behandelduur

De door de rechter opgelegde strafrechtelijke maatregel verschilt per opgenomen cliënt. De duur van de straf bepaald mede hoe lang de behandeling gaat duren. Een goed verlopende behandeling duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden. Maar er zijn ook mensen die veel korter of veel langer bij ons verblijven.

Behandelmethoden

De forensische psychiatrie kent verschillende behandelmogelijkheden. De keuze voor een bepaalde behandeling (of een combinatie van behandelvormen) baseren we op wat jij als cliënt nodig hebt. We bespreken de diagnose en het behandelplan met jou.

Belangrijke behandelmethoden zijn onder meer:

 • Gesprekstherapie
  Tijdens een reeks therapeutische gesprekken komen de problemen aan de orde die op dit moment in jouw leven van belang zijn. We gaan na welke scenario’s er zijn om oplossingen te vinden. De therapeut begeleidt en monitort de voortgang van dit proces.

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  CGT is een bijzonder geschikte behandeling voor mensen die problemen hebben met het gebruik van alcohol, drugs en andere verslavende stoffen en/of gewoonten zoals gokken. Deze behandeling helpt om dit gedrag te verminderen of te stoppen. Daarnaast richt CGT zich op het beter om leren gaan met problemen die met de verslavingsproblematiek samenhangen.

 • Medicatiegebruik
  Het kan nodig/wenselijk zijn om voor korte of langere tijd medicijnen te gebruiken. Dit zal altijd eerst met jou worden besproken.

 • Sociale vaardigheidstraining
  In deze training leert iemand onder andere om beter voor zichzelf op te komen, hulp te vragen, feedback te geven en feedback te ontvangen.

 • Psycho Motorische Therapie (PMT)
  Deze therapie maakt gebruik van beweging en lichaamservaring. Dat kunnen ervaringen zijn van de patiënt zelf en ervaringen in relatie tot anderen. Bijvoorbeeld: de patiënt doet een (spel)oefening om lichamelijke signalen (zoals ademhaling en spierspanning) op tijd te herkennen. Door bepaalde signalen op tijd te herkennen, kun je leren om (beter) grenzen te stellen.

 • EMDR
  Een traumatherapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

 • Systeemtherapie
  Gericht op het verbeteren van het contact met de familie, eventuele kinderen en/of belangrijke relatie(s).

 • Sociaal Juridische Dienstverlening
  Gericht op bijvoorbeeld financiën (uitkering, schulden), wonen of werk. Daarnaast maken we gebruik van het behandelaanbod van andere afdelingen van Vincent van Gogh, wanneer zij de specialistische kennis en kunde in huis hebben die voor jouw behandeling nodig is.
Een nieuwe start maken met  ForFACT

ForFACT Midden-Limburg is een samenwerking tussen Forensische Psychiatrische Polikliniek 'De Horst' en Vincent van Gogh. We werken in de regio Midden-Limburg. Deze behandeling ondersteunt cliënten om (weer) deel te nemen aan de maatschappij, op een manier die bij hen past. We helpen de cliënt als hij of zij door ernstige, complexe en langdurige psychische of psychiatrische problemen in aanraking is geweest met justitie of ermee in aanraking dreigt te komen.

Actieve ondersteuning

We ondersteunen bij zaken als wonen, werken, financiën en sociale contacten. Zo leert de cliënt omgaan met de gevolgen van zijn of haar problemen en krijgt hij of zij steun om het leven weer op de rails te krijgen. Als het nodig is, intensiveren we onze hulp. Als we merken dat de cliënt zijn of haar leven weer op orde heeft, wordt de hulp minder intensief.

We betrekken het zogenoemde ‘steunsysteem’ zoveel mogelijk bij de behandeling. Een steunsysteem bestaat bijvoorbeeld uit ouders, partner, kinderen en/of vrienden. Door deze mensen bij de behandeling te betrekken, kan de cliënt herstellen in de eigen vertrouwde omgeving.

Samenwerking

Door samen te werken, zorgen Forensische Psychiatrische Polikliniek 'De Horst' en Vincent van Gogh voor minder wachttijd en een betere overdracht tussen reguliere en forensische zorg. Ook zorgen we voor een eenduidige aanpak tijdens de hele behandeling.

Het team

Het team van ForFACT Midden-Limburg bestaat onder meer uit een psychiater, ambulant forensisch werkers met verschillende aandachtsgebieden (zoals verslaving, arbeidstoeleiding en herstelgericht werken), een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Binnen het team is veel kennis en ervaring gebundeld op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg, rehabilitatie, crisisinterventie, behandeling en risicotaxatie. Tijdens een behandeling heeft de cliënt steeds één vast aanspreekpunt.

Aanmelden

Om voor behandeling van ForFACT Midden-Limburg in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig. De verwijzer (huisarts of reclasseringswerker) neemt contact op met poli De Horst. Daar komen alle verwijzingen en aanmeldingen binnen. Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, nodigen we de cliënt uit voor een intakegesprek. Na dit gesprek laten wij binnen twee weken weten of de cliënt kan starten met de behandeling bij ForFACT Midden-Limburg.

Contact ForFACT Midden-Limburg

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via (077) 326 23 23 of stuur een bericht naar info@fppdehorst.nl. Op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Verslavingsreclassering GGZ

Verslavingsreclassering GGZ, onderdeel van Vincent van Gogh, richt zich op mensen  die door hun verslaving en/of psychiatrische problematiek in aanraking zijn gekomen met Justitie.

Rol verslavingsreclassering
Als u te maken krijgt met de verslavingsreclassering is dat nooit vrijblijvend. De rechter heeft u onder toezicht geplaatst of een gedragstraining opgelegd. We controleren of u zich houdt aan de voorwaarden die u zijn opgelegd.

Ons toezicht bestaat uit controle en begeleiding. We controleren of de opgelegde voorwaarden wel worden nagekomen. Tegelijkertijd ondersteunen we elke cliënt bij het aanpakken van de problemen en blijven we hem of haar motiveren om aan de voorwaarden mee te werken.

Wat doen wij?
Verslavingsreclassering brengt advies uit aan rechters, officieren van Justitie en gevangenisdirecties. Daarnaast houden we toezicht op daders en verdachten. We motiveren onze cliënten hun gedrag te veranderen. Dit doen we onder meer door ze toe te leiden naar behandeling voor hun middelengebruik. Want pas als de achterliggende problematiek wordt aangepakt is er een serieuze kans op een nieuw begin.

Samen met Justitie, politie, het gevangeniswezen en gemeenten zetten we ons in om recidive (herhaling) terug te dringen en zo nieuwe
slachtoffers te voorkomen. Ons doel is persoonlijke en maatschappelijke schade die dit soort delicten veroorzaken zoveel mogelijk te verminderen of te stoppen.

Begeleiding op maat
Veel cliënten van de verslavingsreclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslaving en een verstandelijke beperking, psychiatrische en sociale problemen. Met alle gevolgen van dien. Om te werken aan lange termijnoplossingen beiden we begeleiding op maat. Dat draagt bij aan het terugdringen van strafbare feiten (delicten) en maatschappelijke overlast op de lange termijn.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
De Stichting Verslavingsreclassering GGZ draagt bij aan een veiliger maatschappij en vormt een brug tussen justitie en zorg. Vincent van Gogh en Mondriaan geestelijke gezondheid zijn als Verslavingsreclassering GGZ Limburg samen de partner van Justitie.

Klik hier voor de folder Verslavingsreclassering GGZ - Vincent van Gogh en Mondriaan.

Verslavingsreclassering GGZ Limburg is een onderdeel van de landelijke Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Op deze website kun je meer informatie en cijfers vinden over verslavingsreclassering in Nederland.

Informatie of contact

Voor meer informatie over verslavingsreclassering bij Vincent van Gogh kun je, tijdens kantooruren, bellen met onze vestiging in Roermond. Telefoonnummer: 0475 - 319 747. Of stuur een e-mail naar: vincentvangogh.administratie@svg.reclassering.nl