Specialismen in beeld

Meer informatie over het werken bij een van onze afdelingen vind je hier.

Mens en samenleving

Vincent Acute Zorg

 • Vincent Acute Zorgbestaat uit de CIBU (Venray), Kliniek Volwassenen (Venlo) en het IHT (Weert). Deze teams staan klaar wanneer onze cliënten zich in een crisissituatie bevinden.Behandelaren werken nauw samen met de naasten van de cliënt. Streven is om een cliënt zo snel mogelijk te stabiliseren en in de thuisomgeving verder te behandelen.

Vincent Thuis

 • Op het goede moment een arm om je schouder, een steuntje in de rug of een helpende hand: dat kan het verschil maken. Juist ook voor mensen met (complexe) psychische of psychiatrische problemen. Vincent van Gogh biedt daarom zorg en ondersteuning thuis. Daar, in het leven van alledag, schuilt een enorme herstelkracht. Thuis in de eigen omgeving en toegespitst op de eigen situatie.

Vincent Poli 

 • Vincent van Gogh richt de poliklinische zorg op een andere manier in. Doel is een poli zonder wachtrij. Klein en klantgericht georganiseerd en werkend op basis van goede diagnostiek. Laagdrempelig en verbonden met de keten. We richten ons steeds meer op online behandeling. De poliklinische zorg behoort tot de specialistische ggz met een klein aandeel GBGGZ. De poli richt zich op diagnostiek en behandelingen op het gebied van stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.
Residentieel & Hoog Specialistisch

Vincent Integrale Zorg 1 

 • Binnen de langdurige zorg wordt gewerkt met de Triple C-methodiek die uitgaat van herstel. De cliëntenpopulatie binnen de langdurige zorg betreft de EPA-doelgroep. Dit zijn cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening, vaak met een dubbel diagnose waarbij (ex-)verslaving veelvuldig een rol speelt.

Vincent Integrale Zorg 2 

 • Vincent Integrale Zorg 2 richt zich op de psychiatrische ouderenzorg. Van woonprojecten in de wijk tot dagbehandeling via de poli of een (tijdelijke) opname binnen het integraal expertisecentrum psychogeriatrie (IEP). Vincent van Gogh biedt ouderen met ernstige psychiatrische problemen specialistische behandeling en begeleiding op maat.  Uitgangspunt bij de behandeling of begeleiding is zelfregie voor de patiënt.

Vincent Topreferente Centra

 • Het Centrum voor Neuropsychiatrie, het Korsakov Centrum en het Centrum voor Angst en Dwang vormen de Vincent Topreferente Centra. Soms is er zorg nodig op een heel specifiek terrein. Vincent van Gogh biedt die zorg in een aantal specialistische centra. Twee van die specialistische afdelingen hebben het zogeheten TOPGGz-keurmerk: het Centrum voor Neuropsychiatrie en het Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Cliënten uit heel Nederland kunnen hier terecht.

Forensische Zorg

 • Binnen de forensisch psychiatrische afdelingen werken justitiële instellingen, reclassering en ggz-voorzieningen samen om mensen met een psychiatrische stoornis, die een delict hebben gepleegd of dreigen te plegen, te onderzoeken en te behandelen. Het belangrijkste doel van de behandeling is het verminderen van het delictgevaar. Forensische zorg bestaat naast de gesloten Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) ook uit een forensische trainingsunit (FTU). Met deze voorzieningen proberen we justitiabelen een aaneengesloten traject te bieden van behandeling tot resocialisatie.
White Label

Verslavingszorg

 • Kijken zónder vooroordelen naar mensen met een verslaving. Iemand écht de ruimte laten voelen om te praten over zijn of haar problemen. Vanuit de visie dat persoonsgerichte zorg de kans op herstel vergroot. Als je een verslaving hebt, volg je een behandeling, als het even kan, vanuit je eigen omgeving. Soms biedt deze omgeving echter onvoldoende begeleiding of structuur. Zowel vanuit de ambulante setting, poli en kliniek helpt het team verslavingszorg mensen met ontgiften, stabilisatie, behandeling en diagnostiek.

HELDR & STERKR

 • HELDR en STERKR richten zich op het diagnosticeren en specialistisch behandelen van jongeren van 12 tot 24 jaar met een ernstige psychische problematiek . Wij geloven dat goede zorg dichtbij de jongere staat, hen zoveel mogelijk de regie laat voeren en altijd de link legt met hun eigen omgeving en belevingswereld. We behandelen poliklinisch of ambulant, individueel of in groepsverband. Daarnaast innoveren we binnen HELDR en STERKR continu op het gebied van vroegdetectie en interventie.

Vince Mentaal

 • Bij Vince Mentaal hebben we een duidelijke visie. De kans op herstel is het grootst als je direct de juiste zorg krijgt: thuis in de eigen omgeving en toegespitst op wat voor jou werkt. Opnames willen we voor zijn. Met de cliënt zoveel mogelijk zelf in de regie. Een (grotendeels) online behandeling is ideaal om snel en gericht hulp te kunnen bieden. Zonder te moeten wachten op een vrijgekomen plek.

AltraCura

 • AltraCura werkt in heel Limburg en Oost-Brabant en is een van de grootste aanbieders op het gebied van (ambulante) psychische hulpverlening. Sinds 2020 zijn zij onderdeel van Vincent van Gogh. Altra Cura is deskundig in het begeleiden van multiprobleemgezinnen, verslavingsproblematiek, (licht) verstandelijke beperkingen, ernstige gedragsproblemen, verzamelstoornis (hoarding) en problematische geestelijke beperkingen op latere leeftijd.

Preventie

 • Ons preventieteam geeft informatie en advies bij lichte tot matige psychische problemen. Daarnaast heeft het voorkomen van (ernstige) verslavingsproblemen (alcohol, drugs, gokken of gamen) onze nadrukkelijke aandacht. Om problemen op te lossen, werken we nauw samen met andere (zorg)partners en gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg. Zij geven voorlichtingen, cursussen of trainingen en online zelfhulp.